ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ແບ່ງປະເພດລູກໄວ້ 3 ຈຳພວກ

ໂດຍ: ພຣະອາຈານ ມະຫາປາລ ອານັນໂທ

ຕາມຫລັກພຣະພຸດທະສາສະໜາ ທ່ານແບ່ງປະເພດຂອງລູກໄວ້ 3 ຈຳພວກຄື:

  1. ອະພິຊາຕະບຸດ
  2. ອະນຸຊາຕະບຸດ
  3. ອະວະຊາຕະບຸດ

ໃນບຸດທັງ 3 ຈຳພວກນີ້ ອາຕະມາຈະຍົກມາອະທິບາຍແຕ່ລະຂໍ້ໄປ ເພື່ອຈະຊີ້ໃຫ້ທ່ານຜູ່ອ່ານ ໄດ້ຊາບວ່າ ລັກສະນະຂອງບຸດແຕ່ລະຈຳພວກນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນຢ່າງໃດ.

ໃນຂໍ້ນຶ່ງຄື ອະພິຊາຕະບຸດ ອາຕະມາຢາກຈະຂໍແປເອົາຄວາມເລີຍວ່າ ລູກທີ່ດີຍິ່ງ ຄືດີຍິ່ງກວ່າພໍ່ແມ່ ມີພໍ່ແມ່ຂອງລູກບາງຄົນເຄີຍມັກກິນເຫຼົ້າ ຫຼິ້ນການພະນັນ ດຳເນີນຊີວິດໄປໃນທາງທີ່ຜິດສິນທັມ ແລະລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ເມື່ອມີຜູ້ໃດ ຜູ່ນຶ່ງຊັກຊວນໄປໃນທາງທຳຄວາມດີຕ່າງໆ ເຂົາຍ່ອມບໍ່ສົນໃຈ ແລະເຂົ້າໃນທາງນັ້ນ ແຕ່ເມື່ອມີຜູ່ໃດຜູ່ນຶ່ງຊັກຊວນໄປໃນທາງທຳຄວາມຊົ່ວແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ເວົ້າ ໃຊ້ກິລິຍາບອກກໍຮູ້ທັນທີ ຄົນທີ່ມີລັກສະນະຢ່າງນີ້ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີນິໄສໃນທາງທຳຄວາມດີ ຮຽກງ່າຍໆກໍຄື ຄົນທີ່ມີພື້ນສັນດານຈິດໃຈເສັຍຫາຍນັ້ນເອງ ແຕ່ລູກຂອງເຂົາກັບເປັນຄົນດີ ມີນິໄສບໍ່ໍຊອບການທຳຄວາມຊົ່ວເປັນຕົ້ນວ່າ ກິນເຫຼົ້າ ເມົາສຸລາ ແລະຫຼິ້ນການພະນັນອື່ນໆ ຊອບຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນສະເໝີ ເມື່ອເພື່ອນມະນຸດຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ລັກສະນະຂອງບຸກຄົນເຊັ່ນນີ້ ຮຽນວ່າ ອະພິຊາຕະບຸດຕາມຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ.

ລູກປະເພດນີ້ ຍັງພໍຈະຫາໄດ້ໃນໂລກນີ້ ລູກປະເພດນີ້ປຽບເໝືອນຂອງທີ່ມີຄ່າ ມີທອງຄຳເປັນຕົ້ນ ເປັນສິ່ງອັນບຸກຄົນເພິ່ງຫາໄດ້ ຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ່ອ່ານນຶກເອົາເອງວ່າ ຍາກ ຫຼືງ່າຍເທົ່ານັ້ນ.

ອີກຢ່າງນຶ່ງ ມີຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ເມື່ອພໍ່ແມ່ມີນິໄສເປັນຄົນກິນເຫຼົ້າ ແລະປະພຶດທຳຄວາມຊົ່ວຕ່າງໆແລ້ວ ລູກຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນສະເໝີໄປ ຂໍ້ນີ້ຢາກສະເໜີຂໍ້ຄິດເຫັນໄວ້ໃນທີ່ນີ້ໂລດວ່າ ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ຜູ່ນັ້ນ ເປັນຄົນມີສີລະປະໃນການຊ່າງເວົ້າຈັກໜ່ອຍ ແລ້ວລູກເຂົາຈະເປັນຄົນມີນິໄສກົງກັນຂ້າມກັບພໍ່ແມ່ ສົມມຸດວ່າ ພໍ່ແມ່ມັກກິນເຫຼົ້າທັງເວັນທັງຄືນ ເມື່ອຈະສອນລູກຄວນຈະມີສີລະປະໃນການຊ່າງເວົ້າ ວ່າລູກເຮີຍ ຢ່າເອົາພໍ່ເປັນຕົວຢ່າງເນີ ພໍ່ເປັນຄົນເສຍຄົນແລ້ວ ຂໍໃຫ້ລູກປະພຶດໃຫ້ດີກວ່າພໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ.

ອາຕະມາຄິດວ່າ ລູກທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ ຄົງຈະມີນ້ຳໃຈທີ່ຈະເປັນລູກ ທີ່ປະພຶດດີຈອງພໍ່ແມ່ໄປ.

ຂໍ້ທີສອງ ອະນຸຊາຕະບຸດ ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກຜູ່ມີການປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງພໍ່ແມ່ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ່ອ່ານຈົ່ງນຶກເຖິງລູກກະປູ ເມື່ອແມ່ປູເດີນຈັ່ງໃດ ລູກມັນກໍມັກເດີນຢ່າງນັ້ນ ນີ້ສັນໃດ ອະນຸຊາຕະບຸດ ກໍມີອຸປະນິໄສສັນນັ້ນ. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານສະແດງເຖິງວ່າ ພໍ່ແມ່ເປັນຜູ່ມີສິນ ມີກັນລະຍານະທັມ ແມ່ນຈະທຳສິ່ງໃດ ກໍບໍ່ທຳໄປຖໂດຍເອົາອາລົມເປັນທີ່ຕັ້ງ ແຕ່ຍ່ອມເອົາເຫດຜົນເປັນທີ່ຕັ້ງ ຮູ້ຈັກເຄົາລົບເຫດຜົນຢູ່ສະເໝີ ປະກອບທັງເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກນັບຖືຄົນດີ ບໍ່ວ່າຜູ່ນັ້ນຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ່ໃຫຍ່ ອະນຸຊາຕະບຸດ ກໍມີຄວາມປະພຶດເໝືອນພໍ່ແມ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງຕົ້ນ ລູກປະເພດນີ້ແຫຼະຮຽກວ່າ ອະນຸຊາຕະບຸດ ໃນສະໄໝພຸດທະການ ເຊິ່ງພຣະພຸດທະອົງ ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເລື່ອງມີຢູ່ດັ່ງນີ້:

ໃນສະໄໝນຶ່ງ ມີລູກອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີຄົນນຶ່ງ ຊື່ວ່າ ກາລະ ເປັນຄົນມີທິດຖິມານະແຮງກ້າ ເຖິງແມ່ນພຣະພຸດທະເຈົ້າຈະສະເດັດໄປສັນທີ່ບ້ານຕົນເປັນນິດ ຄັນພຣະອົງສັນເສັດແລ້ວ ພວກຄົນທັງຫຼາຍມີທ່ານອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີເປັນຕົ້ນ ໄດ້ຟັງທັມຂອງພຣະອົງ ແຕ່ນາຍກາລະນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍສົນໃຈທີ່ຈະຟັງທັມເໝືອນພໍ່ເລີຍ ກັບຫາວິທີຫຼີກໜີເສຍ ເຂົາເຮັດເໝືອນບ່ວງຈອງ ບໍ່ຮູ້ຈັກລົດຂອງແກງສັນນັ້ນ ເຂົາບໍ່ເອື້ອເຟື້ອຕໍ່ຄຳບອກສອນຂອງອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ຜູ້ເປັນພໍ່ເລີຍ ທ່ານເສດຖີຄິດວ່າ ເຈົ້າກາລະນີ້ ເປັນຄົນມີທິດຖິມານະຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ແຕ່ນີ້ໄປຈັກເປັນຜູ່ບໍ່ມີຄວາມດີອັນໃດຕິດຕົວເສຍເລີຍ ຈັກຕ້ອງໄປສູ່ນະຣົກບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ເມື່ອເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຮົາຈັກບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກສຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາເປັນຢ່າງນັ້ນ ຂື້ນຊື່ວ່າມະນຸດ ບໍ່ເລັງດູເພາະການໃຫ້ຊັບ ບໍ່ມີໃນໂລກນີ້ເລີຍ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນ ທ່ານເສດຖີກ່າວກັບນາຍກາລະວ່າ " ລູກເຮີຍ! ຖ້າຫາກເຈົ້າຈັກເປັນຜູ່ຮັກສາອຸໂບສົດ ຖືສິນຟັງທັມແລ້ວ ພໍ່ຈັກໃຫ້ຄ່າຈ້າງແກ່ເຈົ້າ ເປັນຈຳນວນເງິນເຖິງຮ້ອຍກະຫາປະນະ (450 ກີບ)" ເມື່ອນາຍກາລະໄດ້ຟັງດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ: "ອີ່ຫຼີບໍ່ພໍ່" "ອີ່ຫຼີ່ຕິລູກ" ທ່ານເສດຖີຕອບ, ນັບແຕ່ວັນນັ້ນມາ ເຂົາກໍໄດ້ທຳຕົວຢ່າງດັ່ງພໍ່ ຄືຮັກສາສິນອຸໂບສົດ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂື້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກະທັ້ງວັນນຶ່ງ ເຂົາໄດ້ຟັງທັມຈາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວຮູ້ຈັກຊາບຊື້ງໃນຈິດໃຈກວ່າວັນກ່ອນໆຫຼາຍເທົ່າ ເຂົາມອງເຫັນຄ່າຂອງທັມວ່າ ມີຄ່າເໜືອກວ່າເງິນຕາໃດໆທັງໝົດ ຮູ້ສຶກລະອາຍຕົນເອງ ທີ່ເອົາເງິນຕາໄວ້ເໜືອທັມ ດັ່ງທີ່ເຄີຍທຳມາແລ້ວໃນວັນກ່ອນໆ ເມື່ອເຂົາກັບໄປເຖິງບ້ານ ທ່ານເສດຖີເມື່ອເຫັນທ່າທາງຂອງລູກ ທີ່ໄດ້ສະແດງອອກມາໃນວັນນັ້ນ ຮູ້ສຶກແປກໃຈຫຼາຍ ວັນນັ້ນເປັນວັນທີ່ເສດຖີຜູ່ເປັນພໍ່ ໄດ້ອາຣາທະນານິມົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພຣະພິກຂຸສົງມາສັນທີ່ເຮືອນ ສ່ວນນາຍກາລະກໍຢ້ານວ່າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພຣະພິກຂຸສົງຈະຮູ້ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກະທຳມາແລ້ວໃນວັນກ່ອນໆ ແລະກໍຢ້ານວ່າ ວັນນີ້ ທ່ານເສດຖີຜູ່ເປັນພໍ່ ຈະມອບເງິນຄ່າຈ້າງໃຫ້ຕໍ່ໜ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພຣະພິກຂຸສົງ.

ຄັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພຣະພິກຂຸສົງສັນເສັດແລ້ວ ທ່ານເສດຖິກໍໄດ້ວາງເງິນ ຮ້ອຍກະຫາປະນະ(450 ກີບ) ໄວ້ຕົງຕໍ່ໜ້າພຣະພັກ(ໜ້າ) ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະລູກຂອງຕົນ ແລ້ວຈຶ່ງກ່າວວ່າ " ເມື່ອວານນີ້ ພໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈະໃຫ້ເງິນແກ່ເຈົ້າຮ້ອຍກະຫາປະນະ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໄປວັດເຊຕະວັນມະຫາວິຫານ ເພື່ອຟັງທັມ ແລະຮັກສາສິນ ບັດນີ້ ຂໍລູກຈົ່ງຮັບເງິນຈຳນວນນັ້ນເທີ້ນ " ສ່ວນນາຍກາລະ ເມື່ອໄດ້ເຫັນເຫດການເຊັ່ນນັ້ນ ກໍນຶກລະອາຍພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຈຶ່ງເວົ້າຂື້ນວ່າ: "ພໍ່! ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນນີ້ເລີຍ ແຕ່ກ່ອນລູກມອງບໍ່ເຫັນຄ່າຂອງທັມ ຈຶ່ງປາຖະໜາເງິນ ແຕ່ບາດນີ້ ລູກໄດ້ຊາບຊຶ້ງໃນທັມແລ້ວ ເຫດນັ້ນ ບັດນີ້ ຄ່າຈ້າງຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບລູກເລີຍ" ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນນັ້ນມາ ລູກຂອງທ່ານ ອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ຈຶ່ງມີຄວາມປະພຶດເໝືອນດຽວກັນກັບພໍ່ຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕະຫຼອດມາ ລັກສະນະຂອງລູກຢ່າງນີ້ແລ ທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາຈຶ່ງຮຽກວ່າ ອະນຸຊາຕະບຸດ ບຸດມີຄວາມປະພຶດເໝືອນດັ່ງດຽວກັບພໍ່ແມ່.

ຂໍ້ທີສາມຄື ອະວະຊາຕະບຸດ ໄດ້ແກ່ລູກທີ່ຊົ່ວຊາມໃນດ້ານການປະພຶດ ພໍ່ແມ່ຂອງຕະກູນນັ້ນ ເປັນຄົນມີສິນທັມ ມີການງານສະອາດ ແຕ່ລູກຂອງເຂົາຕະກູນນັ້ນ ກັບມີຄວາມປະພຶດກົງກັນຂ້າມກັບພໍ່ແມ່ ລູກປະເພດນີ້ ຈັດວ່າເປັນ ອະວະຊາຕະບຸດ ຄືລູກທີ່ຕ່ຳກວ່າພໍ່ແມ່ ໝາກກ້ວຍ ເມື່ອເກີດຂື້ນມາແລ້ວ ຍ່ອມຂ້າຕົ້ນມັນເອງສັນໃດ ລູກທີ່ຮຽກວ່າ ອະວະຊາຕະບຸດ ເມື່ອເກີດຂື້ນມາໃນຕະກູນໃດ ຍ່ອມຕັດວົງຕະກູນນັ້ນ ໃຫ້ເສື່ອມເສຍໄປສັນນັ້ນທຸກຄົນ ບໍ່ມີໃຜປາຖະໜາລູກປະເພດນີ້ເລີຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດນັ້ນ ລູກປະເພດດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງມີຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກຕາມເຄີຍ.

ໜ້າທີ່ຂອງລູກ

ຕາມຫຼັກທັມຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ຈັດໜ້າທີ່ຂອງລູກທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ພໍ່ແມ່ໄວ້ 5 ຢ່າງຄື:

  1. ຈະຕ້ອງລ້ຽງທ່ານຜູ່ລ້ຽງເຮົາມາ
  2. ຈະຕ້ອງຊ່ວຍກິດຈະການຂອງທ່ານ
  3. ຈະຕ້ອງທຳໃຫ້ຕະກູນວົງດຳລົງຢູ່ໄດ້ນານ
  4. ປະຕິບັດຕົວໃຫ້ສົມກັບເປັນທາຍາດ
  5. ເມື່ອທ່ານລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຈັກທຳບຸນອຸທິດໃຫ້.
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org